GDPR

Zásady ochrany
osobných údajov

SPRACOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Vistaco s.r.o., IČO: 51 825 953, so sídlom Karpatská 2546/22 Stupava 900 31 je spracovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Vistaco s.r.o., IČO: 51 825 953, so sídlom Karpatská 2546/22 Stupava 900 31 uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame na základe vybavenia Vami zaslanej správy prostredníctvom kontaktného formulára na webovej adrese: https://vistaco.sk/. Pod vybavením správy sa rozumie spracovanie vašich dotazov, požiadaviek a následné odpovedanie naň.

Spoločnosť Vistaco s.r.o. sa zaväzuje, že vaše poskytnuté údaje nebudú za žiadnych okolností postúpené tretím stranám.

PRÁVA NA AKTUALIZÁCIU A INFORMÁCIU O SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOCH

Dotknutá osoba má právo na:

  • Aktualizáciu svojich osobných údajov
  • Výmaz svojich osobných údajov
  • Námietku voči spracovaniu osobných údajov
  • Podanie sťažnosti v súvislosti zo spracovaním svojich osobných údajov

O akúkoľvek zmenu, výmaz alebo aktualizáciu vašich osobných údajov môžete požiadať prostredníctvom e-mailovej žiadosti zaslanej na e-mail adresu: info@vistaco.sk

Spracovateľ je povinný po doručení e-mailovej žiadosti bezodkladne osobné údaje aktualizovať alebo vymazať.